INFORMĀCIJA PAR DATU AIZSARDZĪBU

Tālāk norādītā informācija par datu aizsardzību sniedz ieskatu, kā jūsu dati tiek apkopoti un aizsargāti.

 

Ar šo informāciju mēs vēlētos sniegt jums pārskatu par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, un par jūsu tiesībām saskaņā ar datu aizsardzību reglamentējošajiem tiesību aktiem. Precīzi apstrādājamie dati un to izmantošana ir galvenokārt atkarīga no tā, kādi pakalpojumi tiek pieprasīti un kuriem tiek sniegta piekrišana.

 

1. Kas ir atbildīgs par datu apstrādi un ar ko man šajā jautājumā sazināties?

 

Kontaktinformācija:

 

SIA "GC Leasing Baltic"

Vienības gatve 109, LV-1058, Rīga, Latvija

Tālr.: +371 6000 20 50

 

Ar mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu jūs varat sazināties, adresējot savu iesniegumu atbilstoši šādiem rekvizītiem:

 

SIA "GC Leasing Baltic"Datu aizsardzības speciālistam

Vienības gatve 109, LV-1058, Rīga, Latvija

E-pasta adrese: [email protected] 

 

2. Kādus avotus un datus mēs izmantojam?

 

Mēs apstrādājam personas datus, ko saņemam no saviem klientiem darījuma attiecību ietvaros. Mēs arī (ja tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai) apstrādājam personas datus, kurus mums ir atļauts iegūt no publiski pieejamiem avotiem (piemēram, kredītu reģistra, zemesgrāmatām, uzņēmumu, nodibinājumu un biedrību reģistriem, maksātnespējas reģistra, preses, interneta) vai ko mums sadarbības ietvaros nodod tirdzniecības partneri vai citas trešās personas (piemēram, licencēti publisko reģistru datu atkalizmantotāji). Visbeidzot, mēs apstrādājam mūsu sabiedrības dalībnieku/akcionāru, dalībnieku pārstāvju un analītiķu personas datus likumā noteikta pienākuma izpildei.

 

Svarīgi personas dati ir:

 • Informācija par personu (vārds, adrese, personas kods, dzimšanas datums)
 • Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 • Identifikācijas informācija (piemēram, personu apliecinoša dokumenta informācija)
 • Autentifikācijas dati (piemēram, paraksta paraugs)
 • Informācija par pasūtījumu (piemēram, maksājuma uzdevums)
 • Mūsu līgumsaistību izpildes nolūkā apkopotie dati (piemēram, pārdošanas dati no maksājumu transakcijām)
 • Informācija par darījumā iesaistīto personu finanšu situāciju (piemēram, kredītinformācija, vērtēšanas/reitingu dati, aktīvu izcelsme)
 • Reklāmas un pārdošanas dati (ieskaitot reklāmas novērtējumus), dati par dokumentiem (piemēram, apspriedes protokols)
 • Informācija saistībā ar sabiedrības dalībniekiem, piemēram, tiem piederošo daļu skaits, daļu veids, daļu īpašumtiesību veids, vai informācija par banku, kura pārvalda Jūsu daļas

 

un cita iepriekšējām datu kategorijām līdzīga informācija.

 

3. Kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus (apstrādes mērķis) un uz kāda tiesiska pamata?

 

Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) noteikumiem un Fizisko personu datu apstrādes likumu (FPDAL).

 

a. Lai izpildītu līgumsaistības (GDPR 6. panta 1. panta b) apakšpunkts)

 

Datu apstrāde notiek, lai nodrošinātu klientiem finanšu pakalpojumu līgumus, vai arī lai īstenotu pasākumus pēc jūsu lūguma pirms līguma noslēgšanas. Datu apstrādes mērķis pirmajā posmā tiks noteikts attiecībā uz pašu produktu (piemēram, līzings un faktorings), un tas var ietvert dažādas vajadzības saistībā ar darījumu novērtēšanu, apspriešanu un izpildi. Sīkāku informāciju par datu apstrādes mērķiem lūdzu skatīt attiecīgajos līguma dokumentos un noteikumos un nosacījumos.

 

b. Mūsu leģitīmo interešu ievērošanas nolūkos (GDPR 6. panta 1. panta f) apakšpunkts)

 

Ja nepieciešams, mēs ne tikai apstrādāsim jūsu datus faktiskas līguma izpildes nolūkā, bet arī lai aizsargātu savas un trešo personu leģitīmās intereses, it īpaši:

 

 • Veicot apspriedes un datu kopīgošanu ar licencētu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu atkalizmantotāju, lai noteiktu kredītvadības un saistību neizpildes riskus.

 

 • Lai pārbaudītu jebkādus kredītu vai saistību neizpildes riskus, kā arī aizsargātos pret jebkādu noziedzīgu rīcību, mēs datus par pieprasījumu un pieteicēju sniedzam sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CREFO Rating", reģistrācijas Nr. 40003807493, juridiskā adreses: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija. "CREFO Rating" sniegs mums informāciju, kura par Jums ir atrodama, ja mēs būsim ticami pamatojuši mūsu leģitīmās intereses.

 

 • Turklāt mēs sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "CREFO Rating" sniegsim arī tādus personas datus, kas saistīti ar šīm līgumattiecībām, to izpildi un izbeigšanu, kā arī par līgumam neatbilstošu rīcību vai krāpnieciskām darbībām.

 

 • Šo datu nosūtīšanas juridiskais pamatojums ir GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Datu nosūtīšana sabiedrībai “CREDO Rating” ir papildus pamatota ar GDPR 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu. GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu kā datu nosūtīšanas pamatojumu var izmantot tikai gadījumā, ja tas nepieciešams mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu aizsardzībai, un šāda veida personas datu apstrāde ir svarīgāka par attiecīgās personas, kuras personas datus nepieciešams aizsargāt, interesēm, pamattiesībām un pamatbrīvībām.

 

 • Datu apmaiņa ar datu atkalizmantošanas sabiedrībām var arī kalpot mūsu likumā noteikto pienākumu izpildei, proti, mūsu klientu saistību neizpildes risku izvērtēšanai, ciktāl tas attiecas uz mūsu darbību. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu atkalizmantošanas kompānija apstrādās saņemtos datus un izmantos šos datus arī personas profila izveidei (vērtēšanai), lai sniegtu saviem līgumpartneriem Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē, un, ja nepieciešams, arī citās trešajās valstīs (ar nosacījumu, ka Eiropas Komisija šajā sakarā ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu par personas datu aizsardzības līmeņa atbilstību) informāciju, lai tie savukārt varētu cita starpā novērtēt fizisko personu kredītspēju.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju atbilstoši minētās kompānijas veiktajām personas datu apstrādes aktivitātēm saskaņā ar GDPR 14. pantā sniegto aprakstu, lūdzu skatīt informāciju šajā saitē: https://www.crediweb.lv/ 

 

 • Produktu pārdošanas nosacījumu analīzei un procedūru optimizēšanas mērķiem, lai klientiem nodrošinātu attiecīgu piekļuvi produktiem;

 

 • Mājas lapu optimizācijai un uz vajadzībām balstītu mājas lapu izveidošanai;

 

 • Reklāmas vai tirgus izpētēm un aptaujām, ja neesat iebildis pret savu personas datu apstrādi;

 

 • Tiesisku prasību izvirzīšanai un aizstāvībai tiesisku strīdu gadījumā;

 

 • IT drošības garantēšanai un IT sistēmas darbības aizsardzībai mūsu uzņēmumā;

 

 • Noziedzīgu darbību novēršanai un atklāšanai;

 

 • Video novērošanai īpašuma aizsardzības nolūkos, kā arī pierādījumu iegūšanai zādzību vai krāpšanas gadījumos;

 

 • Ēku un iekārtu drošības pasākumiem (piemēram, ieejas kontrole);

 

 • Pasākumiem, lai nodrošinātu īpašuma aizsardzību;

 

 • Uzņēmējdarbības pārvaldības pasākumiem un produktu un pakalpojumu attīstības pasākumiem

 

 • Kvalitātes nodrošināšanai, lai optimizētu iekšējos uzņēmējdarbības procesus

 

c. Pamatojoties uz jūsu piekrišanu (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

 

Ja esat devis mums piekrišanu apstādāt personas datus noteiktos nolūkos (piemēram, jūsu personas datu pārsūtīšana mūsu uzņēmumu grupas ietvaros, maksājuma darījuma datu izvērtēšana mārketinga nolūkos), šīs apstrādes veikšana būs likumīga, pamatojoties uz jūsu sniegto piekrišanu. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt. Šis noteikums attiecas arī uz tādu paziņojumu atsaukšanu, kuri mums tika sniegti pirms GDPR spēkā stāšanās, proti – pirms 2018.gada 25.maija. Piekrišanas atsaukums neietekmē to datu apstrādes likumību, kas ir veikta pirms atsaukuma izteikšanas.

 

d. Juridiska pienākuma izpildīšana (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), leģitīmo interešu ievērošanai (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai pamatojoties uz sabiedrības interesēm (GDPR 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

 

Mums ir jāizpilda dažādas tiesību aktos (t.i., Latvijas Republikai saistošajos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumos, finanšu tirgus uzraudzības likumos – ja un ciktāl tie attiecas uz mūsu darbību –, un nodokļu jautājumus reglamentējošo tiesību aktu noteikumos) noteiktās prasības un līzinga devējiem piemērojamās specifikācijas. Datu apstrādes iemesli ietver maksātspējas pārbaudi, identitātes un vecuma apstiprināšanu, krāpšanas un naudas atmazgāšanas novēršanu, nodokļu jautājumus reglamentējošajos tiesību aktos noteikto pārbaudes un ziņošanas prasību izpildi, kā arī risku novērtēšanu un pārvaldīšanu.

 

4. Kas saņems manus datus?

 

Piekļuvi jūsu datiem saņems mūsu organizācijas struktūrvienības, kurām jūsu dati nepieciešami, lai mēs izpildītu savas līgumiskās un likumiskās prasības. Šādiem nolūkiem datus var saņemt arī mūsu pakalpojumu sniedzēji un aģenti, kurus mēs izmantojam. Šie uzņēmumi ietilpst finanšu pakalpojumu, IT pakalpojumu, loģistikas, drukas pakalpojumu, telekomunikāciju, parādu piedziņas, padomu sniegšanas un konsultāciju, kā arī pārdošanas un mārketinga kategorijās.

 

Nosūtot datus saņēmējiem ārpus mūsu uzņēmuma, mums ir atļauts nosūtīt informāciju par jums tikai tādā gadījumā, ja to paredz tiesību akti vai ja jūs esat tam sniedzis piekrišanu. Potenciālie personas datu saņēmēji saskaņā ar šiem nosacījumiem ir (piemēram):

 

 • Valsts iestādes un institūcijas (piemēram, Latvijas Banka, Eiropas baku iestāde, Eiropas centrālā banka, Noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, nodokļu institūcijas, tiesībsargājošās iestādes), ja vien pastāv tiesību aktos noteikts vai oficiāls pienākums nodot datus.
 • Citi kredītu un finanšu pakalpojumu sniedzēji vai
 • tamlīdzīgas iestādes, kurām mēs nosūtam personas datus mūsu līgumisko attiecību pastāvēšanas laikā (piemēram, korespondētājbankas, kredītinformācijas biroji).
 • Citi mūsu Grupas uzņēmumi,
 • riska kontroles uzraudzības nolūkos, ņemot vērā tiesību aktu vai uzraudzības iestāžu prasības.

 

Citi datu saņēmēji var būt tādi, kuriem mēs nosūtam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu sniegtu piekrišanu.

 

5. Vai dati tiek sūtīti uz trešo valsti vai kādu starptautisko organizāciju?

 

Personas dati tiks nosūtīti uz trešajām valstīm ārpus ES/EEZ, ja: 

 • tas ir nepieciešams, lai izpildītu jūsu rīkojumus (piemēram, maksājuma uzdevumus),
 • tas ir noteikts tiesību aktos (piemēram, paziņojums obligāti jāsniedz saskaņā ar nodokļu jautājumus reglamentējošiem tiesību aktiem); vai
 • ja jūs esat mums sniedzis piekrišanu šādi rīkoties.

 

6. Kā mani dati tiek apstrādāti mājaslapā?

 

Ja vien nav norādīts citādi, mēs jūsu datus mājaslapā šādi apstrādājam tikai nolūkā apstrādāt jūsu pieprasījumu (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) vai sakarā ar mūsu leģitīmām interesēm (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):

 

a. Izmantošanas dati

 

Ik reizi, kad piekļūstat lapai vai failam, procedūras laikā žurnālfailā automātiski tiek saglabāti vispārīgie dati. Dati tiek saglabāti tikai ar sistēmu saistītos un statistikas nolūkos vai arī, noteiktos izņēmuma gadījumos, kā norādes uz kriminālu rīcību. Dati tiek saglabāti mūsu pakalpojuma sniedzēja Bloomreach datu centru https piekļuves protokolos un likumīgu interešu gadījumā tiem ir iespējams piekļūt.

 

Datu nodošana trešajām personām vai to cita veida apstrāde ir iespējama tikai gadījumā, ja to paredz normatīvie akti. Saglabātie dati tiek automātiski dzēsti pēc 4-nedēļu termiņa notecējuma.

 

Konkrēti, no katra apstrādes pieprasījuma tiek saglabāts šāds datu kopums:

 • Izmantotā gala ierīce;
 • Izmantotā faila nosaukums;
 • Pieprasījuma datums un laiks;
 • Laika zona;
 • Pārraidīto datu apjoms;
 • Paziņojums par to, vai  pieprasījums ir bijis veiksmīgs;
 • Izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas veida apraksts;
 • Izmantotā operētājsistēma;
 • Iepriekš apmeklētā lapa;
 • Piekļuves nodrošinātājs;
 • Lietotāja IP adrese.

 

Mēs nesaglabājam Jūsu pārlūkprogrammas vēsturi.

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir rodams GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā. Mūsu likumīgās intereses izriet no augstākminētajiem mērķiem kā arī no tehniska rakstura nepieciešamības apstrādāt saglabātos personas datus, lai spētu Jums parādīt mūsu mājas lapu.

 

b. Saziņa ar mums/pieprasījumi

 

Lai varētu sniegt Jums vislabāko iespējamo konsultāciju attiecībā uz pieprasījumu, kuru esat mums nosūtījis ar mūsu kontaktu veidlapas starpniecību, mēs, pēc Jūsu specifisko interešu noskaidrošanas lapas augšdaļā, identificēsim to grupas uzņēmumu, kurš ir vispiemērotākais Jūsu pieprasījuma apstrādāšanai. Ja jūs ar mums sazinieties (piemēram, izmantojot saziņas formas), mēs saglabāsim jūsu datus jūsu pieprasījuma apstrādes nolūkos un arī gadījumam, ja būs nepieciešama tālāka komunikācija ar jums (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Papildus informācija par datu apstrādi var tikt saņemta, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected].

 

Ja Jūs sniedzat specifisku informāciju par Jūsu vajadzībām vai Jūsu personu citu pieprasījumu kontekstā (piemēram, izmēģinājuma līzinga gadījumā), mēs saglabāsim Jūsu datus Jūsu pieprasījuma apstrādes vajadzībām (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un turpmākās iespējamās saziņas vajadzībām.

 

Ja Jūs, aizpildot saziņas formu vai cita pieprasījuma kontekstā, esat noteikti piekritis saziņai ar e-pasta, telefona vai pasta sūtījumu starpniecību (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), tad tiek uzskatīts, ka Jūs esat devis SIA “GC Leasing Baltic” iespēju Jūs nākotnē informēt par aktuālajiem preču vai pakalpojumu piedāvājumiem izvēlētajā kategorijā, izmantojot telefonu, e-pastu vai pasta sūtījumus. Mēs arī saglabājam Jūsu datus mūsu biļetena (Newsletter) nosūtīšanas nolūkos. Bez tam, mēs saglabājam Jūsu e-pasta adresi un Jūsu reģistrācijas datumu, lai šaubu gadījumā mēs varētu pierādīt Jūsu piekrišanu biļetena saņemšanai. Tiesiskais pamats šādai datu apstrādei ir GDPR 6.panta 1. punkta c) apakšpunkts, jo mēs esam pakļauti tiesību aktos noteiktai prasībai sniegt pierādījumus par reģistrāciju. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst Jūsu personas datu izmantošanai mārketinga nolūkos; Jums ir arī tiesības jebkurā laikā atteikties (atrakstīties) no biļetena saņemšanas, noklikšķinot attiekšanās saiti biļetena apakšā.

 

Ja Jūs neesat devis savu piekrišanu biļetena saņemšanai, Jūsu personas dati tiks dzēsti, tiklīdz būs apstrādāts Jūsu jautājums. Šis nosacījums neattiecas uz tiem personas datiem, attiecībā uz kuru saglabāšanu pastāv tiesiskas vai cita veida saistošas prasības.

 

Mūsu saziņas formu kontekstā mēs izmantojam Eloqua – pakalpojumu, kuru sniedz ORACLE Nederland B.V., juridiskā adrese Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, pastkastīte Nr. 40387, 3504 AD Utrecht, Nīderlande. Papildus informācijai saistībā ar Eloqua veikto datu apstrādi, lūdzu, skatīt norādes g apakšpunktā. 

 

 

c. Reģistrācija

 

Mēs izmantojam tikai datus, kas mums sniegti reģistrācijas laikā, lai būtu iespējams izmantot mūsu mājas lapu (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

 

Reģistrācijas procesā mēs apkopojam šādus datus:

 • E-pasta adrese;
 • Lietotājvārds;
 • Parole.

 

d. Biļetens (Newsletter)

 

Ja jūs sniedzat savu piekrišanu (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), mēs labprāt informējam jūs par jaunumiem, nosūtot mūsu biļetenu (Newsletter).

 

Lai mēs varētu jums nosūtīt biļetenu, jums jāievada savs vārds un e-pasta adrese, kā arī papildus varat brīvprātīgi sniegt citu informāciju. Kad būsiet nosūtījis savu e-pasta adresi, mēs jums uz ievadīto e-pasta adresi nosūtīsim elektronisku vēstuli, kurā jums būs jānospiež uz apstiprinājuma saites, lai apstiprinātu ievadīto e-pasta adresi.

 

Mēs jūsu datus saglabājam tikai nolūkā nosūtīt mūsu biļetenus. Mēs jūsu e-pasta adresi un jūsu reģistrācijas datumu saglabājam arī, lai šaubu gadījumā varētu pierādīt, ka esat reģistrējies biļetenu saņemšanai. Tiesiskais pamats šādai datu apstrādei ir GDPR 6.panta 1. punkta c) apakšpunkts, jo mēs esam pakļauti tiesību aktos noteiktai prasībai sniegt pierādījumus par reģistrāciju. Papildus, lai izvērtētu mūsu biļetenu panākumus, mēs saglabājam datus par to, vai biļetens ir atvērts, kad tas ir atvērts un uz kurām no tajā norādītajām saitēm ir ticis klikšķināts.

 

Mūsu biļetena (Newsletter) izplatīšanas nolūkos mēs sadarbojamies ar Eloqua, kas ir pakalpojums, kuru piedāvā ORACLE Nederland B.V., juridiskā adrese Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, pastkastīte Nr. 40387, 3504 AD Utrecht, Nīderlande. Ar Eloqua starpniecību nosūtītie biļeteni izmanto izsekošanas tehnoloģijas. Mēs izmantojam šos datus galvenokārt, lai noskaidrotu, kādas tēmas Jūs interesē, ņemot vērā to, kurus e-pastus Jūs esat atvēris un uz kurām no ietvertajām saitēm Jūs esat klikšķinājis. Mēs tad izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu Jums sūtītos e-pastus un mūsu piedāvātos pakalpojumus, un lai sasaistītu to ar jau esošo izsekošanas un profilēšanas informāciju. Mēs nevarēsim izsekot Jūsu e-pastus, ja Jūs būsiet deaktivizējis attēlu uzrādīšanas opciju Jūsu e-pasta programmas standarta iestatījumos. Šādā gadījumā informatīvais izdevums netiks attēlots pilnībā un Jums varētu nebūt iespējams izmantot visas iespējas. Ja Jūs aktivizējat attēlus manuāli, iepriekš minētā izsekošana notiks. Ar papildus informāciju par Eloqua izmantošanu Jūs varat iepazīties g apakšpunktā.

 

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no biļetena saņemšanas, noklikšķinot uz atrakstīšanās saites saņemtā biļetena apakšā.

 

e. Sīkdatņu izmantošana

 

aa) Vispārīga informācija

 

Lai padarītu mūsu mājaslapu apmeklēšanu patīkamu un varētu izmantot noteiktas funkcijas, mēs dažādās lapās izmantojam sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas izvietoti Jūsu ierīcē. Dažas no mūsu izmantotajām sīkdatnēm tiek izdzēstas pārlūkprogrammas sesijas beigās, t.i., tiklīdz aizverat savu pārlūkprogrammu (sesijas sīkdatnes). Citas sīkdatnes saglabājas Jūsu ierīcē un ļauj mums vai mūsu partneru uzņēmumiem atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu nākamā apmeklējuma laikā (pastāvīgās sīkdatnes).

 

Sīkdatnes nenodrošina piekļuvi citiem Jūsu datora failiem un neatklāj Jūsu e-pasta adresi.

 

bb) Sīkdatņu izmantošana

 

Līdzīgi kā vairums Jūsu apmeklēto mājas lapu arī mūsu mājas lapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietotāju pieredzi gan vienreizēja, gan atkārtotu mājas lapas apmeklējumu gadījumā. Tas ļauj Jums ātri un vienkārši pārslēgties no vienas mājas lapas uz citu, saglabājot Jūsu izvēlētos iestatījumus un izmantot mājas lapā pieejamo trešo pušu saturu (piemēram, YouTube video).

 

Sīkdatnes atrodas vai nu mūsu mājas lapā (pirmās puses sīkdatnes), vai tīmekļa vietnēs, kuru saturs parādās mūsu mājas lapā (trešās puses sīkdatnes). Šie trešo pušu pakalpojumu sniedzēji (piemēram, Facebook) var izvietot sīkdatnes, ja Jūs esat iereģistrējies viņu mājas lapā un apmeklējat mūsu mājas lapu. Mums nav nekādas ietekmes pār to, ka šīs trešo pušu tīmekļa vietnes izvieto savas sīkdatnes. Lūdzu, iepazīstieties ar šo trešo pušu mājas lapām, lai iegūtu vairāk informācijas par to sīkdatņu izmantošanas politiku.

 

cc) Sīkdatņu izvietošanas likumība

 

Būtiskās, funkcionālās sīkdatnes tiek izvietotas, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm (GDPR 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) mūsu mājas lapas optimizācijas nolūkā, kā arī ar mērķi nodrošināt uz vajadzībām balstītu mājas lapas veidolu.

 

Statistikas sīkdatnes un sīkdatnes mārketinga nolūkiem tiek izvietotas, pamatojoties uz lietotāja sniegto piekrišanu (GDPR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts). Šīs sīkdatnes tādējādi tiek izvietotas tikai tad, ja lietotājs ir piekritis to izvietošanai, sniedzot apstiprinājumu mājas lapā redzamajam sīkdatņu izvietošanas paziņojumam.

 

dd) Sīkdatņu deaktivizācija un dzešana

 

Iestatījumi, kurus Jūs izvēlaties pirmā mājas lapas apmeklējuma laikā, reaģējot uz sīkdatņu izvietošanas paziņojumu, tiks saglabāti. Izvēlētie iestatījumi var jebkurā laikā tikt mainīti šeit – privātuma iestatījumos.

Piezvaniet mums

Sazinieties ar mums, zvanot uz

+ 371 6000 20 50

Pirmd.–piektd. 09.00–18.00

Privātuma iestatījumi


Sīkdatnes nosaukums
Sīkdatnes mērķis
Saglabāšanas laiks
Pastāvīgā vai sesijas sīkdatne

Bloomreach

Tehniskā sīkdatne apjoma balansēšanai

Uz sesijas ilgumu

Sesijas

Onetrust

Onetrust izmanto sīkdatnes, lai saglabātu sīkdatņu iestatījumus un lai nodrošinātu vai liegtu tādu datu saglabāšanu, kas iegūti ar statistikas vai mārketinga sīkdatņu palīdzību, ņemot vērā saglabātās lietotāja izvēles

12 mēneši

Pastāvīgā

Statistikas sīkdatnes

 

Statistikas sīkdatnes ievāc informāciju par to, kā tiek izmantota tīmekļa vietne – piemēram, mājas lapas apmeklēšanas biežums un vai lietotājs saņem kļūdas paziņojumus mājas lapas izmantošanas laikā. Šīs sīkdatnes nesaglabā informāciju, ka pieļautu lietotāja identifikāciju. Iegūtā informācija tiek savākta vienkopus un tādēļ tās izvērtējums notiek anonīmi. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi mājas lapas kvalitātes un, tādējādi, apmeklējuma pieredzes uzlabošanai.

Sīkdatnes nosaukums
Sīkdatnes mērķis
Saglabāšanas laiks
Pastāvīgā vai sesijas sīkdatne

Piwik Pro

Piwik

Tiek izmantotas, lai nosūtītu PIWIK informāciju par ierīci un par apmeklētāja uzvedību.

30 minūtes – 1 gads

Pastāvīgā un sesijas sīkdatne

Sīkdatnes mārketinga nolūkiem

 

Mārketinga sīkdatnes izmanto, lai attēlotu mērķreklāmas, kuras ir attiecināmas uz lietotāju un ir izveidotas, ņemot vērā lietotāja specifiskās intereses. Tās arī tiek izmantotas, lai ierobežotu reklāmu biežumu un novērtētu reklāmas kampaņu efektivitāti. Tās reģistrē, vai Jūs esat apmeklējis mājas lapu vai nē. Šī informācija var tikt nodota arī trešajām pusēm, piemēram, reklāmas devējiem. Sīkdatnes, kuru mērķis ir mērķreklāmu un reklāmu uzlabošana, bieži ir saistītas ar trešo pušu mājas lapu funkcionālajiem risinājumiem.

 

 

Sīkdatnes nosaukums
Sīkdatnes mērķis
Saglabāšanas laiks
Pastāvīgā vai sesijas sīkdatne

Facebook

Šīs sīkdatnes pieļauj lietotāja uzvedībai pielāgotu Facebook reklāmu un izvērtējumu

2 gadi

Pastāvīgā

Google Adwords

Šīs sīkdatnes pieļauj lietotāja uzvedībai pielāgotu reklāmu un izvērtējumu Google AdWords platformā.

30 dienas – 2 gadi

Pastāvīgā

Bing

Šīs sīkdatnes pieļauj lietotāja uzvedībai pielāgotu reklāmu un izvērtējumu tiešsaistes reklāmas kontekstā.

30 minūtes – 1 gads

Sesijas un pastāvīgā

LinkedIn

Šīs sīkdatnes pieļauj lietotāja uzvedībai pielāgotu LinkedIn reklāmu un izvērtējumu.

2 gadi

Pastāvīgā

Bloomreach

Šīs sīkdatnes apkopo informāciju, kura tiek izmantota vai nu mūsu lietotāju, proti – klientu, interešu izsekošanai un tādējādi palīdz uzlabot viņu pieredzi mūsu mājas lapā, vai arī palīdz mums gūt priekšstatu par to, kā tiek izmantotas mūsu preces un pakalpojumi.

12 mēneši

Pastāvīgā

Eloqua

Šīs sīkdatnes pieļauj lietotāja uzvedībai pielāgotu reklāmu un izvērtējumu kontekstā ar e-pasta mārketingu un izvērtējot e-pasta mārketinga efektivitāti. Izsekošana notiek anonimizēti, līdz brīdim, kad lietotājs ir sevi identificējis, iesniedzot pieteikuma formu.

13 mēneši

Pastāvīgā

f. Tvēruma izvērtējums, izmantojot Piwik

 

Ja Jūs tam esat sniedzis piekrišanu (GDPR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts), mēs izmantojam Piwik – programmu lietotāju piekļuves statistiskai izvērtēšanai.

 

Jūsu IP adrese pirms tās saglabāšanas tiks sajaukta (kodēta). Piwik izmanto sīkdatnes, kuras tiek saglabātas lietotāju datoros un pieļauj lietotāju veiktās mājas lapas lietošanas izvērtējumu. Šādā gadījumā no iegūtās informācijas var tikt radīts lietotāja profils ar pseidonīmu. Informācija, kura ir iegūta ar sīkdatnes palīdzību saistībā ar tiešsaistes satura lietošanu tiek saglabāta mūsu serverī un netiek nodota trešajām personām.

 

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei šādā veidā:

Privātuma iestatījumi


g. Eloqua izmantošana

 

Mēs izmantojam Eloqua pakalpojumus statistikas datu apkopošanai par mūsu mājas lapas izmantošanu, biļetenu (Newsletter) nosūtīšanai un attiecīgi mūsu pakalpojumu optimizācijai. Eloqua pārvaldītāja ORACLE Nederland B.V., juridiskā adrese Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, pastkastīte Nr. 40387, 3504 AD Utrecht, Nīderlande. Server atrodas Eiropas Savienībā.

 

Ja Jūs esat piekritis sīkdatņu lietošanai mārketinga nolūkiem, Eloqua izmantos attiecīgās Jūsu datorā saglabātās sīkdatnes, kuras pieļauj ar lapas lietošanu saistītās informācijas izvērtēšanu (turpmāk saukts par lietotāja uzvedības vērtējumu). Ja Jūs jau esat lietojis tīmekļa vietnes, kuras izmanto Eloqua, iespējams, ka Jums jau ir Eloqua sīkdatne. Arī gadījumos, kad šī sīkdatne ir izvietota citās tīmekļa vietnēs, informācija par Jūsu apmeklējumu mūsu mājas lapā ir vienīgi pieejama mums un tā netiek nodota ne Oracle, ne citiem Eloqua sistēmas lietotājiem. Mums arī nav iespējams izmantot šo sīkdatni, lai ierakstītu vai apskatītu informāciju par citām tīmekļa vietnēm, kuras Jūs esat apmeklējis.

 

Ja Jūs ievadāt personas datus (piemēram, sazinoties ar mums) mājas lapas apmeklējuma laikā, šie dati tiks apstrādāti kopā ar lietotāja uzvedības vērtējumu, ar mērķi piedāvāt Jums tādu mūsu mājas lapas un biļetena (Newsletter) saturu, kurš ir pielāgots Jūsu interesēm, kā arī lai varētu Jums nosūtīt Jūsu interesēm pielāgotas ziņas un informāciju par mūsu sabiedrību vai mūsu pakalpojumu klāstu. Šim mērķim ir tehniski nepieciešams, lai mēs apvienotu vienotā profilā Jūsu sniegtos un no Jums iegūtos datus un lai tie tiktu izvērtēti iepriekš minēto mērķu sasniegšanas nolūkā. Tas tiek veikts iekšēji un tikai iepriekš minētajos nolūkos.

 

Tiesiskais pamats mūsu mājas lapas lietošanas izvērtējumam ir Jūsu piekrišana (GDPR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts), kuru Jūsu mums varētu būt devis mūsu mājas lapas apmeklējuma gaitā.

 

Informācija, kuru sīkdatne ir ģenerējusi saistībā ar Jūsu šīs mājas lapas apmeklējumu, tiek pārraidīta uz serveri un tur saglabāta. Mūsu vārdā Eloqua izmanto šo informāciju, lai izvērtētu, kā Jūs esat izmantojis mūsu mājas lapu, un lai izveidotu pārskatus par mājas lapas lietošanu. Ja vēlaties turpmāk neļaut Eloqua sīkdatņu izmantošanu vai lietotāja uzvedības vērtējumu uz Jūsu ierīcēm, to ir iespējams izdarīt, izmantojot sekojošo saiti: Eloqua Opt-Out https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html .

 

Papildus informāciju par datu aizsardzības jautājumiem saistībā ar Eloqua lietošanu Jūs varat atrast šeit: Oracle Privacy Policy https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.

 

h) Facebook Pixel izmantošana

 

Mūsu mājas lapā mēs izmantojam tā saucamo “Facebook Pixel”, kuru ir izstrādājis Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland/Īrija). Ar Facebook Pixel palīdzību mēs varam klasificēt mūsu mājas lapas apmeklētājus atsevišķās mērķa grupās, lai varētu Jums parādīt reklāmas (“Ads”) Facebook mājas lapā. Saglabātos datus (piemēram, IP adreses, informācija par interneta pārlūkprogrammu, mājas lapas atrašanās vieta, noklikšķinātās pogas, iespējams – pikseļu identifikatori, un citi parametri) mēs nevaram aplūkot, bet tie var tikt izmantoti vienīgi konkrētu reklāmu parādīšanas kontekstā. Ja tiek izmantots Facebook Pixel kods, tad saglabātas tiek arī sīkdatnes.

 

Ja Jums ir Facebook konts un Jūs tam esat pievienojies, tad Jūsu šīs mājaslapas apmeklējums tiks attiecināts Jūsu Facebook kontam.

 

Nolūkā veikt attiecīgo datu apmaiņu, Jūsu pārlūkprogramma automātiski nodibina tiešu savienojumu ar Facebook serveri. Mums nav nekādu iespēju jebkādā veidā ietekmēt to datu turpmāku izmantošanu, kurus Facebook ir savācis, izmantojot minēto rīku, tādēļ mūsu sniegtā informācija aprobežojas ar mums zināmajiem faktiem: Integrējot Facebook Pixel, Facebook saņem informāciju, ka Jūs esat apmeklējis mūsu mājas lapas attiecīgo sadaļu un ka Jūs esat piekļuvis vai noklikšķinājis uz kādas no mūsu reklāmām. Ja Jūs esat reģistrējies Facebook pakalpojumiem, Facebook var attiecināt šo apmeklējumu Jūsu kontam. Arī gadījumā, ja Jūs neesat reģistrējies Facebook vai neesat tajā iegājis, pastāv iespēja, ka pakalpojuma sniedzējs iegūs un saglabās Jūsu IP adresi un citus identificējošas pazīmes.

 

 

 

bb) Datu apstrādes mērķis

 

Mēs izmantojam šīs funkcijas, lai spētu Jums nodrošināt Jūsu interesēm atbilstošus piedāvājumus.

 

cc) Tiesiskais pamats

 

Mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu sniegtās piekrišanas pamata (GDPR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts). Mēs iegūstam Jūsu piekrišanu, Jums apmeklējot mūsu mājas lapu, izmantojot sīkdatņu banneri.

 

dd) Glabāšanas laiks un kontroles iespējas

 

Mēs uzglabājam Jūsu datus uz laiku, kāds nepieciešams konkrētā mērķa sasniegšanai (interesēs balstīta reklāma), vai līdz brīdim, kad esat iebildis savu datu uzglabāšanai vai esat atsaucis savu piekrišanu.

 

Lietotājiem, kuri ir pievienojušies savam kontam, funkcijas “Facebook Custom Audiences” deaktivizēšana ir iespējama zem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# .

 

Jūs varat mainīt savus Facebook reklāmas iestatījumus zem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

 

i) Google Remarketing un Double Click lietošana

 

aa) Apstrādātie dati

 

Google Remarketing un Double Click (tagad Googel Ad Manager): Mēs izmantojam Google Remarketing un Google Double Click, kurus ir izstrādājis Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland/Īrija. Ar šīs tehnoloģijas palīdzību tiek ievietotas sīkdatnes, kuras novērtē, kādā veidā Jūs izmantojat mūsu mājas lapu un kuras pieļauj Jūsu pārlūkprogrammas atpazīšanu gadījumos, kad Jūs apmeklējat Google reklāmu tīklam piederošas mājas lapas. Šim iemeslam Google Analytics izsekošanas kods izmanto tā saucamās Double Click sīkdatnes, papildus Google Analytics sīkdatnēm. Šīs sīkdatnes apkopo informāciju par to, kuras trešo pušu mājas lapas Google Display Network tīklā Jūs esat apmeklējis un uz kurām reklāmām Jūsu esat noklikšķinājis. Bez tam, dati no pirmo pušu sīkdatnēm (piemēram, Google Analytics sīkdatnes) un trešo pušu sīkdatnēm (Google sīkdatne attēlošanas nolūkiem) ir savstarpēji saistītas. Tas mums ļauj izvērtēt reklāmu izvietošanu un Jūsu reakciju uz šīm reklāmām.

 

Google Ads Conversion Tracking: Mēs izmantojam Google Ads Conversion Tracking. Ar šīs tehnoloģijas palīdzību sīkdatnes tiek izvietotas, Jums reaģējot uz kādu no mūsu reklāmām, piemēram, uz tās noklikšķinot. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai analizētu, kas notiek pēc tam, kad Jūs esat reaģējis uz reklāmu, piemēram, vai Jūs esat iegādājies mūsu preci, apskatījis reklāmu no mobilā telefonā, lejuplādējis mūsu aplikāciju vai parakstījies uz mūsu biļetenu (Newsletter).

 

bb) Datu apstrādes mērķis

 

Google Remarketing un Double Click (yagad Google Ad Manager): Mēs izmantojam šo tehnoloģiju, lai parādītu Jums Jūsu interesēm atbilstošu reklāmu citās Google reklāmas tīklā esošajās mājaslapās. Reklāmas ir saistītas ar saturu, kuru Jūs iepriekš esat aplūkojis mūsu mājaslapā.

 

Google Ads Conversion Tracking: Mēs izmantojam šo tehnoloģiju, lai uzlabotu mūsu piedāvājumu.

 

cc) Tiesiskais pamats

 

Mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu sniegtās piekrišanas pamata (GDPR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts). Mēs iegūstam Jūsu piekrišanu, Jums apmeklējot mūsu mājas lapu, izmantojot sīkdatņu banneri.

 

dd) Glabāšanas laiks un kontroles iespējas

 

Dati tiek saglabāti, izmantojot Google funkcijas, un tie tiek regulāri dzēsti.

 

Jums ir iespēja ierobežot sīkdatņu saglabāšanu, veicot attiecīgus iestatījumus Jūsu pārlūkprogrammā.

 

Jums ir arī iespēja liegt Google apkopot datus un tos apstrādāt, lejuplādējot un instalējot pārlūka papildinājumus (add-on), kuri ir pieejami zem sekojošas saites https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

 

Google Dynamic Remarketing un Double Click, kā arī Google Ads Conversion Tracking: Jums ir tiesības iebilst sīkdatņu saglabāšanai un ar to saistītai datu apstrādei, Jūsu reklāmas iestatījumos deaktivizējot personalizēto reklāmu (http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html). Jums ir iespēja deaktivizēt trešo pušu piedāvātāju sīkdatnes, izmantojot tīkla reklāmas iniciatīvas deaktivizācijas mājaslapu (http://optout.networkadvertising.org/#/). Double-Click sīkdatnes Jūs arī varat deaktivizēt, instalējot pārlūka papildinājumu (add-on) (https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=de).

 

To darot, var tik ierobežotas mūsu mājaslapas izmantošanas iespējas.

 

Papildus informāciju Jūs varat iegūt Google privātuma politikas sadaļā (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

 

 

j) LinkedIn Insights un Conversion Tracking izmantošana

 

aa) Apstrādātie dati

 

Mēs izmantojam LinkedIn Insight Tag, kuru šai mājaslapai ir izstrādājis LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA/ASV. LinkedIn Insight Tag izveido LenkedIn pārlūkprogrammas sīkdatni, kura savāc šādus datus:

 

 • IP adresi,
 • laika zīmogu,
 • aktivitātes lapā,
 • no LinkedIn iegūstamo demogrāfisko informāciju, ja lietotājs ir aktīvs LinkedIn dalībnieks.

 

Šī tehnoloģija mums ļauj veidot pārskatus par mūsu reklāmas efektivitāti un iegūt informāciju par mājaslapu mijiedarbību. Šim mērķim LinkedIn Insight Tag ir integrēts šajā mājaslapā, tādējādi nodibinot sasaisti ar LinkedIn serveri, ja Jūs apmeklējat šo mājaslapu un esat vienlaicīgi pievienojušies savam LinkedIn kontam.

 

bb) Datu apstrādes mērķis

 

Mēs veicam Jūsu datu apstrādi, lai izvērtētu kampaņu efektivitāti un iegūtu informāciju par tiem mājaslapas apmeklētājiem, kuri mūsu ir sasnieguši caur mūsu LinkedIn kampaņām.

 

cc) Tiesiskais pamats

 

Mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu sniegtās piekrišanas pamata (GDPR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts). Mēs iegūstam Jūsu piekrišanu, Jums apmeklējot mūsu mājas lapu, izmantojot sīkdatņu banneri.

 

dd) Glabāšanas laiks un kontroles iespējas

 

Mēs saglabājam Jūsu datus uz laiku, kāds ir nepieciešams konkrēto mērķu sasniegšanai (kampaņu izvērtēšana), vai arī ja neesat iebildis datu saglabāšanai, vai neesat atsaucis sniegto piekrišanu.

 

Savāktie dati ir šifrēti. Papildus informāciju Jūsu varat iegūt šeit (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521). Šeit Jūs varat iepazīties ar LnkedIn privātuma politiku (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) un ar LinkedIn atteikuma iespējām (https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out).  

 

 

k) Google Maps integrēšana

 

Mēs integrējam “Google Maps” kartes, kuras nodrošina Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrijā. Apstrādātie dati var ietvert – bet nav ierobežoti ar – lietotāju IP adreses un atrašanās vietas datus, kuri gan netiek iegūti bez šo lietotāju piekrišanas (parasti šī piekrišana tiek sniegta lietotāju mobilo ierīču iestatījumos). Ja vien Jūs noteikti neesat sniedzis savu piekrišanu šādai savu datu apstrādei, mēs šos datus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu leģitimajām interesēm (GDPR 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts), ar mērķi veidot tādu mūsu mājas lapu, kura atbilst Jūsu interesēm. Šie dati var tikt apstrādāti arī ASV. Privātuma politika: https://www.google.com/policies/privacy/. Atteikuma iespējas: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

l) YouTube videoklipu integrēšana

 

aa) Apstrādātie dati

 

Mēs savā vietnē esam iestrādājuši YouTube videoklipus, t.i. YouTube vietnē esošos videoklipus var atskaņot tieši no mūsu vietnes. Tie visi ir iestrādāti "paplašinātā datu aizsardzības režīmā", t.i., saskaņā ar paša YouTube paziņojumu, videoklipa atskaņošana netiek izmantota, lai personalizētu reklāmu lietotājam. Tomēr mums uz to nav nekādas ietekmes. YouTube ir pakalpojums, kuru sniedz uzņēmums Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).

 

Lai palielinātu Jūsu personas datu aizsardzību, apmeklējot mūsu vietni, video sākotnēji tiek deaktivizēti un integrēti vietnē, izmantojot tā saukto "2 klikšķu risinājumu". Šī integrēšana nodrošina, ka, izsaucot mūsu vietnes apakšlapu, kurā ir šādi videoklipi, netiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Tikai tad, kad aktivizējat videoklipus, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar YouTube serveriem.

 

Aktivizējot videoklipu, YouTube saņem informāciju, ka esat piekļuvis atbilstošajai mūsu vietnes apakšlapai. Turklāt tiek pārsūtīti tādi pamatdati kā IP adrese un laika zīmogs. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai YouTube nodrošina lietotāja kontu, ar kuru esat pieteicies, vai arī lietotāja konts nepastāv. Ja attiecīgajā brīdī esat iegājis savā YouTube profilā, Jūsu dati tiks tieši sasaistīti ar Jūsu kontu. Ja nevēlaties, lai Jūsu dati tiktu sasaistīti ar Jūsu YouTube profilu, Jums ir jāiziet no sava YouTube profila pirms pogas aktivizēšanas. YouTube saglabā Jūsu datus kā lietošanas profilus un izmanto tos reklāmas nolūkos, tirgus izpētei un/vai vietnes izveidei atbilstoši Jūsu vajadzībām. Šāds izvērtējums tiek īpaši veikts (pat lietotājiem, kuri nav pieteikušies), lai nodrošinātu uz vajadzībām balstītu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par Jūsu darbībām mūsu vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi, un, lai izmantotu šīs tiesības, Jums ir jāsazinās ar YouTube vai Google, piemēram, vietnē https://about.google/contact-google/.

 

Apkopotā informācija tiek glabāta Google serveros, arī ASV kā nedrošā trešajā valstī. Šajos gadījumos pakalpojumu sniedzējs apgalvo, ka ir noteicis sev standartu, kas atbilst bijušajam ES un ASV privātuma vairogam (Privacy Shield), un ir apsolījis ievērot datu aizsardzības likumus, kas piemērojami datu starptautiskajai pārsūtīšanai. Ar YouTube esam vienojušies arī par tā sauktajām standarta līguma klauzulām, kuru mērķis ir uzturēt atbilstošu datu aizsardzības līmeni trešajās valstīs.

 

Lai iegūtu plašāku informāciju par YouTube veiktās datu vākšanas un apstrādes nolūku un apjomu, lūdzu, skatiet informāciju par Google privātuma politiku. Tur Jūs atradīsiet arī papildu informāciju par savām tiesībām un iestatījumu opcijām, lai aizsargātu Jūsu privātumu: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

bb) Datu apstrādes mērķi

 

Dati tiek apstrādāti un pārsūtīti, lai integrētu un rādītu YouTube videoklipus.

 

cc) Juridiskais pamats

 

Juridiskais pamats video demonstrēšanai ir GDPR 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts, t.i., integrēšana notiek tikai uz Jūsu piekrišanas pamata.

 

dd) Glabāšanas laiks un kontroles iespējas

 

Mēs saglabājam Jūsu datus uz laiku, kāds ir nepieciešams konkrēto mērķu sasniegšanai, vai arī ja neesat iebildis datu saglabāšanai, vai neesat atsaucis sniegto piekrišanu. Ja nevēlaties, lai YouTube apstrādātu Jūsu personas datus, varat atteikt vai atsaukt savu piekrišanu šajā sakarā.

 

   

7. Cik ilgi mani dati tiek saglabāti?

 

Ja vien šajos privātuma politikas noteikumos nav noteikts citāds regulējums, lietošanas un reģistrācijas dati, kuri glabājas pie mums, tiek dzēsti, tiklīdz tiek vairs nav nepieciešami to paredzētajam mērķim un to dzēšana nav pretrunā jebkādām tiesību aktu prasībām attiecībā uz datu saglabāšanu.

 

Mēs apstrādājam un uzglabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu savas līgumiskās un tiesiskās saistības. Lūdzu, ievērojiet, ka mūsu darījuma attiecības ir ilgstošas saistības, kuras tiek dibinātas uz daudziem gadiem. Ja personas dati vairs nav nepieciešami līgumisko un tiesisko pienākumu izpildīšanai, tie parasti tiek dzēsti, ja vien to apstrāde uz pārejas laika posmu nav nepieciešama šādu mērķu sasniegšanai:

 

 • lai izpildītu pienākumus saistībā ar datu saglabāšanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo komerctiesību un nodokļu regulējumu: Komerclikums, likums “Par nodokļiem un nodevām”, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, Pievienotās vērtības nodokļa likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, u.c. Datu saglabāšanas un reģistrācijas termiņš ilgst līdz 10 gadiem;

 

 • lai saglabātu pierādījumus likumā noteiktās atbildības noilguma kontekstā. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Komerclikums, Civillikuma 1895.pants) šādi termiņi var būt no 3 līdz 10 gadiem.  

 

 

8. Kādas ir manas datu aizsardzības tiesības?

 

Katrai personai, kas ir bijusi ar mums saistīta, ir tiesības:

 

 • piekļūt saviem datiem un saņemt attiecīgu informācijai saskaņā ar GDPR 15. pantu,

 

 • pieprasīt labot un papildināt neprecīzus datus saskaņā ar GDPR 16. pantu,

 

 • pieprasīt dzēst personas datus saskaņā ar GDPR 17. pantu,

 

 • panākt personas datu apstrādes ierobežojumus saskaņā ar GDPR 18. pantu,

 

 • iebilst pret datu apstrādi saskaņā ar GDPR 21. pantu,

 

 • uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. pantu.

 

Attiecībā uz datu piekļuvi un to dzēšanu ir piemērojami GDPR un Fizisko personu datu apstrādes likuma 27.pantā noteiktie ierobežojumi.

 

Bez tam, Jums ir tiesības aizstāvēt savas intereses, vēršoties pie kompetentās datu aizsardzības iestādes (GDPR 77. pants un Fizisko personu datu apstrādes likuma 24.pants).

 

Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu mums sniegto piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus. Tas attiecas arī uz to piekrišanas paziņojumu atsaukšanu, ko mēs bijām saņēmuši pirms 2018. gada 25. maija, kad tika uzsākta GDPR piemērošana. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsaukums attiecas tikai uz rīcību nākotnē. Datu apstrāde, kas tika veikta pirms atsaukuma, ar šo netiek skarta.

 

 

9. Vai man ir jāsniedz dati?

 

Jums ir nepieciešams sniegt personas datus, lai nodibinātu un uzturētu darījuma attiecības un lai uzraudzītu un izpildītu uzņemtās līgumsaistības, kā arī gadījumos, kad piemērojamos tiesību aktos paredzēta obligāta personas datu apstrāde. Bez jūsu personas datu apstrādes mēs nevarēsim ar jums noslēgt līgumu vai arī izpildīt spēkā esošo līgumu.

 

Proti, saskaņā ar noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas novēršanu reglamentējošo tiesību aktu prasībām pirms tiesisku attiecību nodibināšanas mums ir jāpārbauda Jūsu identitāte, bet līgumisku attiecību noformēšanas brīdī jānoskaidro un jāreģistrē jūsu vārds, dzimšanas dati, adrese un citi personu apliecinoši dati (ja nepieciešams). Lai nodrošinātu iespējas izpildīt šīs saistības, Jums jāsniedz mums nepieciešamā informācija saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un darījuma attiecību laikā nekavējoties jāinformē mūs par jebkādām izmaiņām mums iesniegtajos datos. Ja jūs mums nesniedzat nepieciešamo informāciju un dokumentus, mēs varam atteikt jums uzsākt savstarpēju sadarbību, nodibināt vai turpināt līgumiskās attiecības.

 

10. Cik lielā mērā lēmumu pieņemšana tiks automatizēta?

 

Lai izveidotu un uzturētu lietišķas attiecības, mēs neveicam pilnībā automatizētu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar GDPR 22. pantu. Ja mēs izmantojam šo procedūru atsevišķos gadījumos, mēs par to jūs informēsim atsevišķi, ja to paredz piemērojamie normatīvie tiesību akti.

 

11. Vai jūs veicat profilēšanu?

 

Dažos gadījumos mēs automatizējam jūsu datu apstrādi nolūkā izvērtēt noteiktus Jūsu personības aspektus (profilēšana). Mēs veicam profilēšanu šādos gadījumos (piemēram):

 • Saskaņā ar tiesību un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām mums ir saistoša cīņa pret noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un noziedzīgām darbībām. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi arī pastāvošās sadarbības ietvaros (tajā skaitā maksājumu darījumu laikā). Šie pasākumi tiek veikti arī nolūkā nodrošināt jūsu aizsardzību.
 • Mēs izmantojam novērtēšanas rīkus, lai sniegtu jums interesējošu informāciju un konsultācijas par produktiem (precēm un pakalpojumiem), Tādējādi ir iespējams nodrošināt uz vajadzībām balstītu komunikāciju un reklāmas, tajā skaitā veikt tirgus izpēti un dalību aptaujās.
 • Mēs veicam kredītspējas vērtēšanu. Šī procesa gaitā tiek aprēķināta iespēja, ka klients spēs izpildīt savas maksājumu saistības saskaņā ar līgumu. Šajā aprēķinā tiek ņemta vērā, piemēram, ienākumi, izdevumi, esošās saistības, nodarbinātība, darba devējs, darba stāžs, iepriekšējo lietišķo attiecību pieredze, iepriekšējo aizdevumu atmaksa saskaņā ar līgumiem, un informācija no licencētiem kredītrisku pārvaldības informācijas pakalpojumu sniedzējiem. Vērtēšana tiek balstīta uz akreditētu matemātiski statistisku procedūru. Aprēķinātie vērtēšanas rezultāti palīdz mums pieņemt lēmumus par produktu pārdošanas apjomiem, kā arī šie rezultāti tiek ņemti vērā ikdienas riska pārvaldības procedūrās.
info

Informācija par jūsu tiesībām iebilst pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar GDPR 21. pantu

  

1. Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi atsevišķos gadījumos

 

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz GDPR 6. panta pirmās daļas e) apakšpunktu (datu apstrāde sabiedrības interesēs) un 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu (leģitīmo interešu ievērošana) ar Jūsu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ, turklāt tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi attiecināmas arī uz profilēšanu GDPR 4. panta ceturtās daļas izpratnē.

 

Ja Jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi, mēs Jūsu personas datus vairs neapstrādāsim, izņemot gadījumus, kad spēsim pierādīt, ka pastāv pārliecinoši likumīgi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī kad apstrādes mērķis ir īstenot vai aizstāvēt mūsu vai trešo personu likumīgās prasības.

 

2. Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkos

 

Atsevišķos gadījumos mēs Jūsu personas datus apstrādāsim tiešās reklāmas nolūkos. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas reklāmas nolūkos; tas attiecas arī uz profilēšanu, ja tā ir saistīta ar šāda veida tiešo reklāmu.

 

Ja Jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkos, mēs Jūsu personas datus šādos nolūkos vairs neapstrādāsim.

 

Iebildumus pret personas datu apstrādi var izteikt jebkādā veidā, sazinoties ar mums izmantojot šādu kontaktinformāciju:

 

SIA "GC Leasing Baltic"

Datu aizsardzības speciālistam

Vienības gatve 109

LV-1058, Rīga

Latvija

E-pasta adrese: [email protected]